Thursday, 12 December 2013

Sut ysbrydolodd “Aberystwyth” Nelson Mandela a Mudiad Rhyddid Affrica

Wrth i’r byd ddathlu bywyd a choffau marwolaeth un o un o gewri hanes , Tata Nelson “Madiba” Mandela, mae’n werth atgoffa ein darllenwyr sut yr ysbrydolodd cerddoriaeth un o feibion Cymru Mandela a mudiad rhyddid De Affrica. Cyfansoddodd Dr Joseph Parry, athro cerddoriaeth cyntaf Prifysgol Aberystwyth, yr emyn dôn “Aberystwyth” yn 1879. Hwn oedd yr emyn a ysbrydolodd Enoch Sontoga, athro Methodistaidd, i gyfansoddi “Nkosi Sikelel iAfrika”” (Arglwydd bendithia Affrica), i dôn Joseph Parry ym 1897. Yn ddiweddarach daeth “Nkosi Sikelel iAfrika” yn symbol o undod Affricanaidd ac yn anthemau cenedlaethol i wledydd Dde Affrica, Zambia, Tanzania, Namibia a Zimbabwe.

Enwyd Neuadd Joseph Parry, ar bwys Yr Hen Goleg, ar ôl y cyfansoddwr a cheir rhai o’i weithiau yn y Casgliad Celtaidd yn Llyfrgell Hugh Owen.

--
Sahm Nikoi.

Friday, 6 December 2013

Oeddech chi'n gwybod bod fersiwn o Primo ar gael ar gyfer eich ffôn symudol?

Mae fersiwn ysgafn o Primo ar gael nawr ar https://m.primo.aber.ac.uk/ . Gellir  cael mynediad iddo o amrywiaeth o ddyfeisiau symudol megis ffonau clyfar neu lechi, sy'n eich galluogi i gysylltu â'r gwasanaeth llyfrgell tra’n mynd o gwmpas eich pethe.

Mae'r rhyngwyneb sy’n hawdd ei ddeall a’i ddefnyddio yn eich galluogi i chwilio am lyfrau, teitlau cyfnodolion a DVDs o’ch ffôn neu lechen. Mae nodweddion ychwanegol ar gael os ydych yn mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a chyfrinair Aber sy'n eich galluogi i adnewyddu llyfrau sydd ar fenthyg, cadw llygad ar ffioedd a dirwyon neu wirio eich rhif PIN llyfrgell.

Friday, 29 November 2013

Deall yr Ymchwilydd

Rwy’n cynnal prosiect ymchwil i ddeall yn well sut mae Ymchwilwyr yn rhyngweithio ac yn ystyried gwasanaethau’r llyfrgell (neu beidio).

Diben y prosiect yw ceisio meithrin dealltwriaeth o’r gwahanol ffyrdd y mae ymchwilwyr yn gweithio a thrwy hynny datblygu gwerthfawrogiad o’u safbwyntiau unigryw. Trwy gasglu barn ymchwilwyr o ddisgyblaethau amrywiol, ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd, gobeithiaf y gellir cael darlun ehangach. Bydd hyn yn galluogi i’r gwasanaethau llyfrgell uno’r arferion hynny â’r hyfforddiant a’r adnoddau perthnasol.

I gyflawni hyn rwy’n ymgymryd â chyfres o gyfweliadau byr gydag ymchwilwyr parod.  Bydd yr 11 o  gwestiynau’n cymryd tua 15-20 munud ac maent eisoes wedi datguddio llawer o bethau diddorol am y modd y mae ymchwilwyr yn gweithio. Rwy’n gobeithio gallu casglu barn gan yr holl adrannau ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn i’r disgyblaethau gwahanol gael eu cynrychioli’n gyfartal.

Os hoffai rhywun drafod hyn ymhellach, neu drefnu amser ar gyfer y cyfweliad, cysylltwch â mi ar dls3@aber.ac.uk neu â’m Rheolwr, Lillian Stevenson ar lis@aber.ac.uk .

Wednesday, 27 November 2013

Ganolfan Uwchraddedigion Penglais


Uwchraddedigion - ydych chi’n gwybod am Ganolfan Uwchraddedigion Penglais yn Adeilad Llandinam, Campws Penglais? Mae’n rhan o fuddsoddiad parhaus y Brifysgol mewn adnoddau penodol i uwchraddedigion ar hyd a lled y campysau. Fe’i hagorwyd ym mis Hydref 2013, ac mae’r adnodd hynod safonol hwn yn darparu mannau astudio tawel ar gynllun agored neu mewn ciwbiclau preifat, peiriant argraffu canolog at ddefnydd uwchraddedigion, loceri personol, ystafell seminar gydag adnoddau arddangos gweledol, lolfa gymdeithasu a chegin.

Gan eich bod wedi’ch cofrestru yn fyfyriwr uwchraddedig, mae gennych hawl i ddefnyddio’r adnodd hwn. Cewch fynediad trwy ddefnyddio’ch Cerdyn Aber wrth y fynedfa. Gobeithio y bydd yr adnodd astudio rhagorol hwn yn gwella amodau eich astudio yn Aberystwyth.

Thursday, 21 November 2013

Agoriad swyddogol Adeilad Elystan Morgan

Mae diweddariad gan Lillian Stevenson, Rheolwr Gwasanaethau Academaidd a Llyfrgellydd y Gyfraith.Teithiau o amgylch Llyfrgell Thomas Parry ac arddangosfeydd o lyfrau cyfreithiol prin o Lyfrgell y Brifysgol fel rhan o agoriad swyddogol Adeilad Elystan Morgan ar 20 Tachwedd 2013

Roedd hi’n bleser mawr cyfarfod â’r Arglwydd Elystan Morgan, cyn-fyfyrwyr, cyfreithwyr lleol, aelodau o’r Senedd a llawer o bobl eraill yn agoriad swyddogol Adeilad Elystan Morgan, cartref newydd Adran y Gyfraith a Throseddeg yn Llanbadarn.

Bracton De Legibus 1569 – un o’r llyfrau cyfreithiol prin o Lyfrgell y Brifysgol yn cael ei arddangos ar gyfer seremoni agoriadol swyddogol Adeilad Elystan Morgan.

Bu’n gyfle perffaith i ddangos Llyfrgell Thomas Parry i’n gwestai, sydd ar bwys Adeilad Elystan Morgan. Mae Llyfrgell Thomas Parry yn cynnwys casgliadau'r gyfraith a throseddeg o hen Lyfrgell y Gyfraith, ac mae’n cynnwys ystafelloedd astudio grŵp, ystafell hyfforddi, ystafell gyfrifiadura ac, wrth gwrs, llyfrgell a chymorth TG wrth law.

Wednesday, 20 November 2013

Llên-ladrad Erbyn Ymarfer Academaidd Da

Isod gallwch weld y fideo o sgwrs bymtheng munud o hyd a draddodwyd i israddedigion gan Karl Drinkwater, 10 Tachwedd 2013. Mae’n cwmpasu hanfodion llên-ladrad a sut i’w osgoi drwy fabwysiadu arfer academaidd da.

Wednesday, 13 November 2013

Gweithdy FAME

Ystafell Hyfforddi Thomas Parry Llyfrgell
Dydd Mercher 27 Tachwedd, 2013
1.30 - 2:30pm

"Mae FAME yn cynnwys gwybodaeth ariannol cynhwysfawr ar gwmnïau gweithredol ac anweithredol o’r Iwerddon a’r DU. Mae'r opsiynau chwilio arbenigol ar FAME yn rhoi mynediad i dros 300 o feini prawf chwilio, rhesymeg Boole ac opsiynau eraill sy'n cynnig hyblygrwydd wrth ymchwilio i gwmnïau a diwydiannau o’r DU a’r Iwerddon "

https://fame.bvdinfo.com/home.serv?product=fameneo&loginfromcontext=ipaddress  

  • Gwahoddiad agored i holl staff a myfyrwyr sydd â diddordeb.
  • Darperir hyfforddiant gan Christina Nobbs o Bureau Van Dijk (cyflenwr FAME)
  • Enghreifftiau o sut y defnyddir FAME mewn Prifysgolion eraill
  • Galwch draw gyda’ch cwestiynau/ymholiadau penodol.

Wednesday, 6 November 2013

Wednesday, 30 October 2013

Wythnos Mynediad Agored 2013


Wythnos Mynediad Agored 2013

WYTHNOS MYNEDIAD AGORED – 21/27 Hydref 2013


Mewn cysylltiad ag Wythnos Mynediad Agored, hoffem dynnu eich sylw at CADAIR, ffenest Mynediad Agored Prifysgol Aberystwyth i waith ymchwil staff a myfyrwyr y Brifysgol, sy’n darparu mynediad at bapurau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid nad oes angen tanysgrifio i’w defnyddio.


Heddiw, caiff erthyglau eu hychwanegu at Cadair drwy system rheoli ymchwil Prifysgol Aberystwyth, PURE, sy’n anfon erthyglau sy’n addas ar gyfer Mynediad Agored i Cadair ar ôl i unrhyw gyfnodau embargo ddod i ben. O dudalen cychwyn CADAIR, gellir chwilio drwy bapurau aelodau o staff drwy ddefnyddio enwau awduron neu allweddeiriau, neu trwy bori yn ôl Adran/Cymuned neu yn ôl casgliadau pwnc mwy penodol. 


Yr eithriad mawr i hyn yw traethodau ymchwil Prifysgol Aberystwyth, lle caiff y cofnodion a’r ffeiliau cysylltiedig eu llwytho’n uniongyrchol ar CADAIR. Cesglir cofnodion traethodau ymchwil ynghyd yng nghasgliad Cyhoeddiadau Uwchraddedig CADAIR, ond maent hefyd ar gael yn y casgliadau adrannol perthnasol.


Mae’r rhan fwyaf o’r prif gyhoeddwyr academaidd (e.e. Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Rhydychen, Wiley, Elsevier, Sage) erbyn hyn yn caniatáu naill ai cyhoeddi mynediad agored aur neu adneuo papurau mynediad agored gwyrdd sydd yn eu cyfnodolion. Ariennir papurau mynediad agored aur drwy’r “Ffioedd Prosesu Erthyglau” (FfPE) a delir gan awduron cyn iddynt gyhoeddi eu gwaith, sy’n galluogi pobl i ddarllen y papur ar wefan y cyhoeddwr heb orfod talu ffioedd tanysgrifio. Mae’r prif gyfnodolion felly yn aml yn cynnwys papurau mynediad agored (agored i bawb) a phapurau safonol sy’n agored i unigolion neu sefydliadau sydd wedi tanysgrifio yn unig. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael rhywfaint o gyllid FfPE ar gyfer cyhoeddi mynediad agored aur gan y Cynghorau Cyllido Addysg Uwch. Os hoffech wybod rhagor am sut i fanteisio ar y cyllid hwn i’ch helpu i gyhoeddi’ch papurau ymchwil ar ffurf “mynediad agored aur”, cysylltwch â mailto:openaccess@aber.ac.uk

Wednesday, 16 October 2013

e-lyfrau drwy ebrary

Mae e-lyfrau yn ddewis arall ymarferol ac ardderchog i lyfrau papur, sy’n eich galluogi i gael gwell mynediad i ddeunyddiau astudio hanfodol 24 awr y dydd ar y campws ac oddi arno. Mae ebrary yn adnodd newydd ardderchog i fyfyrwyr o bob disgyblaeth. Mae llyfrau papur yn dal i fod yn agos at galonnau llawer, ond mae ebrary yn ei gwneud hi’n haws i ddefnyddio ac anodi e-lyfrau a bydd yn ennyn diddordeb nifer o bobl sydd wedi’u hosgoi yn y gorffennol.

Tuesday, 1 October 2013

Cytundeb Ymchwil Cydweithredol Newydd


Mae cytundeb ymchwil cydweithredol newydd wedi ei lofnodi rhwng y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol a Chyngor Ymchwil y DU a gynlluniwyd i helpu cynnal partneriaethau ymchwil rhyngwladol rhwng yr Unol Daleithiau a'r DU. Bydd yn cynnig proses symlach a hyblyg ar gyfer ymchwilwyr sy'n dymuno gwneud cais am gyllid ymchwil cydweithredol rhwng yr UDA a’r DU, gyda chynigion yn cael eu cyflwyno naill ai i’r Sefydliad Gwynoniaeth Cenedlaethol neu’r Cyngor Ymchwil -  yn dibynnu ym mhle cynhelir y rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil.  Bydd y prosiectau llwyddiannus yn derbyn arian oddi wrth y ddwy asiantaeth, gyda'r Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol yn cyllido  ymchwilwyr o’r Unol Daleithiau, a’r Cyngor Ymchwil yn cyllido ymchwilwyr o’r DU. Bydd gweithredu cychwynnol yn canolbwyntio ar Gyfarwyddiaeth Cymdeithasol, Ymddygiadol a Gwyddorau Economaidd y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol mewn partneriaeth â’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol,  Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol.

Ceir manylion ar: http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130904.aspx

Steve Smith
Gwasanaethau Academaidd
Llyfrgell Hugh Owen

Friday, 12 July 2013

Mynediad Galw-Heibio i Adnoddau Electronig

Mae amrywiaeth eang o adnoddau gwybodaeth ar-lein diddorol ar gael i unrhyw un sy’n ymweld â Llyfrgell Hugh Owen, nid i staff a myfyrwyr yn unig. Mae 27 o adnoddau gwahanol y gellir cael mynediad atynt ar gyfrifiadur Mynediad Galw-Heibio arbennig ar y llawr gwaelod. Mae’n bleser gennym ddarparu mynediad detholus i’r adnoddau academaidd hyn, adnoddau y byddai’n rhaid talu tanysgrifiad drud ar eu cyfer, diolch i’r telerau a’r amodau o fewn cytundebau trwydded y cyhoeddwyr. Gallwch ymchwilio i amrywiaeth enfawr o wybodaeth gyfredol a hanesyddol, ar gyfer astudio neu er mwynhad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn Hanes, mae’r Times Digital Archive, yn rhoi mynediad i gyfrolau llawn o bapur newydd The Times o 1785 (blwyddyn y daith gyntaf mewn balŵn ar draws y Sianel) tan 1985 (blwyddyn y cyngerdd Live Aid a gododd dros £100 miliwn i roi cymorth i’r newynog yn Affrica). Gall chwiliad syml ddod o hyd i amrywiaeth o erthyglau ar y newyddion a barn pobl dros y 200 mlynedd diwethaf, neu’i gyfyngu i chwilio am newyddion ar ddiwrnod penodol. Gallwch bori trwy benawdau a hysbysebion y gorffennol.

Thursday, 4 July 2013

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd #10

Eleni bydd cyfres o erthyglau yn ymddangos ar ein gwefan yn cyflwyno aelodau o dîm y Gwasanaethau Academaidd

Dan Smith
Myfyriwr Graddedig dan Hyfforddiant yn y Llyfrgell 2013/14


Fi yw Dan Smith ac rwy’n ffurfio 50% o’r Myfyrwyr Graddedig dan Hyfforddiant yn y Llyfrgell a
gyflogir gan y  Gwasanaethau  Gwybodaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2013/14. Mae fy amser yn cael ei rannu rhwng pedair adran/pedwar tîm yn y llyfrgell; Rheoli Adnoddau, Caffaeliadau a Chasgliadau, Gwasanaethau Academaidd, Benthyca ac E-Wasanaethau a Chyfathrebu. Mae hyn yn rhoi cyfle i mi gael amrywiaeth eang o brofiad ymarferol o’r modd y caiff llyfrgell academaidd ei rhedeg o ddydd i ddydd, gan roi i’r llyfrgell unigolyn dibrofiad i geisio ei hyfforddi.

Ar ôl i’m profiad cyntaf o fyd addysg ddod i ben pan oeddwn yn ddeunaw oed, gweithiais i’r llywodraeth leol ac roeddwn yn rhan o’r gwaith o weinyddu hyfforddiant athrawon ledled Powys. Ar ôl rhai blynyddoedd o drefnu hyfforddiant i eraill, dechreuais feddwl am ddychwelyd at addysg fy hun. O’r diwedd penderfynais geisio dod o hyd i yrfa a fyddai’n fy ngalluogi i drefnu a didoli pethau, felly llyfrgellydd amdani. 

Tuesday, 4 June 2013

Cyfarfod Ymchwil ar y cyd rhwng y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch a Phrifysgol Bangor


Adborth gan fyfyrwyr.

Mae’r myfyrwyr yn dal i sôn amdano ac yn dweud cymaint wnaethon nhw fwynhau eu hymweliad a’r croeso gawson nhw. Unwaith eto, diolch [i Lillian Stevenson Rheolwr Gwasanaethau Academaidd/llyfrgellydd y Gyfraith] am drefnu’r digwyddiad.”

Thursday, 16 May 2013

Treial Adnodd newydd – Adroddiadau Cyfraith ICLR


Mae gan y Llyfrgell yn awr fynediad i Adroddiadau Cyfraith y Cyngor Corfforedig Adrodd Cyfreithiol (ICLR) am flwyddyn o brawf. Mae'r adnodd unigryw hwn yn dal 78,000 o adroddiadau testun llawn a thros 86,000 o gardiau mynegai ac yn cynnwys yr holl adroddiadau achos a gyhoeddwyd gan  ICLR ers 1865. Yn ôl y ICLR "Adroddiadau Cyfraith yw'r gyfres swyddogol sy’n cael eu dyfynnu yn yr Uchel Lys a'r Llys Apêl, a’r awdurdod sy’n cael ei ffafrio gan farnwyr". Am ragor o wybodaeth gweler http://www.iclr.co.uk/products/product-catalogue/iclr-online

Gallwch cael gafael ar yr adroddiadau ar y campws drwy fynd i http://www.iclr.co.uk/
  yna cliciwch ar y botwm coch 'Go to ICLR Online' ar frig y gornel dde. Ceir mynediad oddi ar y campws drwy VPN

Mae’r Llyfrgell am eich adborth ar yr adnodd hwn. Os gwelwch yn dda e-bostiwch eich sylwadau at  Lillian Stevenson lis@aber.ac.uk

Tuesday, 7 May 2013

Ffynonellau ar gyfer Crysiau: Drama OnlineYn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr Drama a Saesneg, mae Drama Online yn gasgliad o ddramâu sy'n cynnwys gwybodaeth cyd-destunol a nifer o offer ar-lein unigryw a all eich helpu gydag astudiaeth fanwl.

Ochr yn ochr â chasgliad sylweddol o weithiau dramatig, mae'r wefan yn cynnig arweiniad arbenigol ar ffurf nodiadau ysgolheigaidd, gwybodaeth cyd-destunol, a throsolwg o'r prif gysyniadau a’r materion sy’n cael eu harchwilio. Mae'r ystod eang o destunau dramatig ar y safle yn cael eu darparu gan Bloomsbury mewn partneriaeth â Methuen DramaFaber and Faberac Arden Shakespeare.


Yn ogystal mae gan rhai o’r dramâu ddelweddau perthnasol a lluniau cynhyrchu llonydd, ac mae pob drama yn chwiliadwy er mwyn hwyluso’r broses o we-lywio a chael gafael ar ddarnau penodol.  Mae pob testun hefyd yn cynnwys dyfyniad sy’n hawdd ei allforio, ac wedi ei gyflwyno mewn fformat clir a hygyrch sy'n gwneud darllen yn bleser.
Mae'r tanysgrifiad hefyd yn cynnwys dau offer ar-lein soffistigedig, sy’n darparu amgylchedd ddigidol blaengar er mwyn eich cynorthwyo i ymgysylltu â'r dramâu yn fwy dwfn.


Wednesday, 1 May 2013

Cyfarfod Ymchwil ar y cyd rhwng y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch a Phrifysgol Bangor

Bwriad: Cyfarfod hanner diwrnod i ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor sydd â diddordeb yn y gyfraith, troseddeg a chysylltiadau rhyngwladol.
Lleoliad: Prifysgol Aberystwyth; E3 Canolfan Ymarfer y Gyfraith, Adeilad Hugh Owen
Dyddiad: Prynhawn dydd Mercher 17 Ebrill

Rhaglen y digwyddiadau

Amser          Digwyddiad
12.45            Lluniaeth wrth gyrraedd – Ystafell Gynhadledd y Gyfraith

1.15              Richard Ireland, Darlithydd Hŷn Y Gyfraith a Throseddeg a Bill Hines, Cymrawd er Anrhydedd a chyn Lyfrgellydd y Gyfraith yn Aberystwyth –  sylwi i rai o drysorau llai hysbys ac adnoddau ymchwil a gedwir yn Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth.

2.00 - 3.00    Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch – arddangos eu gwasanaethau ac adnoddau i ymchwilwyr, gan gynnwys:
  • Datblygu porth Eagle-I ar wefan y Sefydliad i gyfeirio ymchwilwyr at adnoddau o safon ar y rhyngrwyd
  • Adnoddau cyfreithiol tramor, rhyngwladol a chymharol yn Llyfrgell y Sefydliad: arweiniad i’n casgliadau print ac electronig
  • Llyfrgell y Gyfraith Electronig y Sefydliad: amlinelliad i’r cronfeydd data niferus sydd ar gael yn fewnol ac oddi allan
  • Rhagoriaethau defnyddio’r Sefydliad i ymchwilwyr
  • BAILI: y British and Irish Legal Information Institute
3.00 - 3.15.    Cofrestru staff a myfyrwyr i ddefnyddio llyfrgell y Sefydliad Astudiaethau Cyfreithiol Uwch yn Sgwâr Russell, Llundain, a’u hadnoddau electronig.

3.15             Taith o gwmpas Llyfrgell y Gyfraith ac adnoddau llyfrgell Prifysgol Aberystwyth (Lillian Stevenson, Rheolwr Gwasanaethau Academaidd/ Llyfrgell y Gyfraith) i’n hymwelwyr o Brifysgol Bangor.

Tuesday, 23 April 2013

Ffynonellau ar gyfer Cyrsiau: Papurau Newydd Cymru ar-lein

Mae'r adnodd ar-lein hyblyg hwn yn eich galluogi i ddarganfod miliynau o erthyglau sydd yng nghasgliad cyfoethog o bapurau newydd hanesyddol y Llyfrgell Genedlaethol. Mae modd ichi chwilio a chael mynediad i dros 250,000 o dudalennau  24 papur newydd gwahanol hyd at 1910.


Mae papurau newydd yn cynrychioli ffynhonnell bwysig iawn ar gyfer astudio hanes diweddar, ac mae'r prosiect hwn yn galluogi mynediad hawdd i dros 600,000 o dudalennau yn rhad ac am ddim.

Tuesday, 9 April 2013

Gwasanaeth Argymell Erthyglau Cyfnodolion yn Primo

Pan fyddwch yn chwilio am erthyglau cyfnodolion yn defnyddio Primo Central, efallai y byddwch yn dod ar draws tab sy'n dangos erthyglau perthnasol. Mae hwn yn argymell erthyglau y mae’n tybio a all fod o ddefnydd i chi, yn seiliedig ar ystadegau defnydd ysgolheigaidd.

I ddefnyddio'r gwasanaeth, mewngofnodwch i Primo, dewiswch Primo Central o'r gwymplen ar bwys y blwch chwilio a chlicio ar y tab Argymhellion yn y canlyniadau chwilio.

Mae'r nodwedd hon yn gweithio mewn ffordd debyg i'r nodweddion ar safleoedd masnachol megis Amazon, sy'n gallu darparu argymhellion personol yn seiliedig ar eich chwilio a hanes prynu.

Yn yr enghraifft hon, mae agor erthygl cyfnodolyn sy’n dwyn y teitl Economics yn The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science yn cynhyrchu rhestr o erthyglau tebyg sy’n cael eu hargymell.

Monday, 8 April 2013

Ffynonellau ar gyfer Cyrsiau: BBC Your Paintings

Mae casgliad newydd o beintiadau olew can gwaith maint Oriel Genedlaethol Llundain yn awr i'w gweld ar-lein. Lluniau sydd yn y byd cyhoeddus yw’r casgliad yn bennaf, sydd hefyd yn cynnwys ychydig ddarnau o gelf nad oes modd i’r cyhoedd fel arfer eu gweld.

 Mae'r prosiect yn anelu at wneud y casgliad hwn o baentiadau olew yn chwiliadwy trwy ofyn am help y cyhoedd i dagio’r paentiadau gyda manylion am eu cynnwys. Mae hyn yn cynorthwyo i wneud y gronfa ddata yn ddefnyddiol fel adnodd academaidd trwy alluogi myfyrwyr i chwilio am nodweddion penodol yn y gelf a astudir ganddynt.


Mae'r wefan hefyd yn cynnwys 'teithiau rhithwir' sy'n cynnwys podlediadau sy’n archwilio hoff beintiadau ffigurau adnabyddus a haneswyr celf.

Wednesday, 13 March 2013

Cwrdd â'ch Llyfrgellydd Gwasanaethau Academaidd

Dyma gyfres o ddarnau yn cyflwyno aelodau o Dîm y Gwasanaethau Academaidd.

Amy Staniforth
Tanzania

Fy enw i yw Amy Staniforth a des i i faes llyfrgelloedd ac archifau drwy’r byd academaidd. Ar ôl gwneud gradd israddedig mewn Astudiaethau Americanaidd a Chanadaidd ym Mhrifysgol Birmingham – gyda blwyddyn ym Mhrifysgol California Santa Barbara (!) – ac MA mewn Llenyddiaeth a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Nevada, Reno (sef y lle cyntaf i gynnig y rhaglen MA) gwnes fy ngradd PhD mewn Astudiaethau Affricanaidd nôl ym Mirmingham. Mae testunau ac amgylcheddau o bob math bob amser wrth galon fy niddordebau – o lenyddiaeth dditectif wedi’i ysbrydoli’n lleol i arddangosfeydd mewn amgueddfeydd ac adroddiadau’r National Geographic ynghylch darganfod hynafiaid dynol yn nwyrain Affrica – ac rwyf wrth fy modd yn helpu pobl i weld y deunydd ffynhonnell sydd o’u cwmpas.

Wednesday, 16 January 2013

Llên-ladrad yn erbyn Arfer Academaidd Da


A oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â beth yw llên-ladrad? A hoffech gael gwybod mwy am arferion academaidd da wrth wneud nodiadau a chyfeirnodau? Mae’r adnodd addysgu hwn yn trafod y testunau hyn a gallwch ei ddefnyddio ar eich cyflymder eich hun. Cyfeiriwch ato ar bob cyfrif, pryd bynnag yr hoffech wneud hynny.

Os oes gennych unrhyw sylwadau ebostiwch kkd@aber.ac.uk os gwelwch yn dda.

Wednesday, 9 January 2013

Adnoddau ar gyfer Cyrsiau: Bomb Sight
Mae Bomb Sight yn wefan sy’n trawsnewid cofnodion a oedd ond ar gael yn flaenorol yn yr Archifau Cenedlaethol  mewn i  fformat rhyngweithiol sy’n ehangu mynediad i’r wybodaeth hanesyddol  bwysig hon yn sylweddol. Yn flaenorol roedd y mapiau cyfrifiad hyn o fomiau a syrthiodd rhwng 7/10/1940 a 6/6/1941 ond ar gael yn Ystafell Ddarllen yr Archifau Cenedlaethol.

Mae’r wefan yn cyflwyno map sy’n nodi lleoliadau bomiau penodol, ac yn rhoi gwybodaeth am y math o fom a’r lleoliad lle disgynnodd.


 Mae Bomb Sight gan Brifysgol Portsmouth wedi ei drwyddedu o dan  
 Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported License.