Tuesday, 17 November 2015

Adroddiad yr OECD “Making Open Science a Reality”

Mae adroddiad yr OECD ym mis Hydref 2015, “Making Open Science a Reality", yn adolygu’r cynnydd sydd wedi’i wneud i sicrhau bod canlyniadau papurau sy’n deillio o ymchwil sydd wedi’i gyllido’n gyhoeddus a’r data ymchwil cysylltiedig ar gael drwy Fynediad Agored, gan edrych ar y rhesymwaith y tu ôl i fynediad agored a’r effaith mae polisïau mynediad agored wedi’i gael hyd yma, y rhwystrau cyfreithiol at gynnydd ac adolygiad o’r actorion allweddol yn y maes.

Y prif gasgliadau yw:

Bod Gwyddoniaeth Agored yn fodd i gefnogi gwyddoniaeth o ansawdd well, cynyddu cydweithio, gwell ymgysylltu rhwng ymchwil a chymdeithas
Y bydd Gwyddoniaeth Agored yn arwain at effaith gymdeithasol ac economaidd uwch i ymchwil cyhoeddus.
Bod angen gwell trefniadau i hyrwyddo arferion rhannu data rhwng ymchwilwyr

Steve Smith
Grwp Cysylltiadau Academaidd
Llyfrgell Hugh Owen
17 Tachwedd 2015Wednesday, 4 November 2015

Datganiad Cymunedau Ewropeaidd ar Fodelau Amgen ar gyfer Cyhoeddi Mynediad Agored

Gyda’r Undeb Ewropeaidd a’r mwyafrif o gyllidwyr ymchwil mawr y DU bellach yn ei gwneud yn orfodol i gyhoeddi ymchwil a gyllidir yn gyhoeddus drwy Fynediad Agored, mae’r galwadau i ddatblygu model tymor hir, cynaliadwy o gyhoeddi mynediad agored yn tyfu’n fisol. Fel rhan o’r broses hon, trefnodd y Comisiwn Ewropeaidd weithdy ym Mrwsel ar 12 Hydref i gasglu gwybodaeth ac adfyfyrio ar rai o’r modelau cyllidol sefydledig a rhai sydd wedi’u datblygu’n ddiweddar ym maes cyhoeddi Mynediad Agored.

Mae gan y model mynediad agored gwyrdd sy’n defnyddio ystorfeydd sefydliadol neu bwnc a’r model mynediad agored aur sydd â thaliadau prosesu erthygl ill dau eu manteision a’u hanfanteision, ond mae modelau newydd yn dod i’r amlwg bellach a allai optimeiddio’r modelau cyfredol a ffurfio llwybrau ar gyfer creu senarios mynediad agored newydd. Gellir gweld y cyflwyniadau a roddwyd ar rai o’r modelau mynediad agored newydd hyn ar wefan Ymchwil ac Arloesi Agenda Digidol y Gymuned Ewropeaidd.

Lansiwyd trafodaeth ar ddyfodol modelau cyhoeddi Mynediad Agored hefyd ar y Llwyfan Digital4Science newydd. Gallwch ymuno â’r drafodaeth yma:
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/what-future-open-access-publishing

Yn ogystal â’r gweithdy cyhoeddodd Comisiynydd Ymchwil y CE Carlos Moedas ddatganiad yn galw ar gyhoeddwyr i addasu eu modelau cyhoeddi Mynediad Agored i’r realiti cyllidol newydd. Mae'r datganiad hwn i'w weld ar wefan Europa y CE.

Steve Smith
Grwp Cysylltiadau Academaidd
Llyfrgell Hugh Owen
4 Tachwedd 2015


Monday, 2 November 2015

Rhestrau darllen Aspire: newid i ddigideiddio ar gais

Wrth ddiweddaru rhestrau Aspire ar gyfer 2016-2017 dylai’r cydlynwyr ychwanegu’r Nodyn i'r Llyfrgell "Digideiddiwch os gwelwch yn dda" ar gyfer yr holl bennodau ac erthyglau ar restrau darllen Aspire yr hoffent i’r llyfrgell eu digideiddio cyn eu hailgyhoeddi.

Ar ôl gwrando ar adborth, gwnaed y newid hwn i sicrhau bod y penodau a’r erthyglau, a ystyrir y rhai pwysicaf ar gyfer y modiwl gan y cydlynydd, yn cael eu digideiddio mewn da bryd i’w dysgu. Fel arfer, bydd staff y llyfrgell yn cysylltu â chi os nad oes modd digideiddio’r deunydd e.e. am resymau hawlfraint.

Bydd staff y Llyfrgell yn digideiddio yn unol â’r canllawiau blaenorol tan y dyddiad cau ar gyfer rhestrau darllen Aspire Semester Dau, 30 Tachwedd 2015. Nid yw’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwarantu y bydd unrhyw beth a ychwanegir at restrau Aspire Semester Dau (neu at restrau modiwlau a ddysgir dros y ddau semester) ar ôl 30 Tachwedd ar gael i’w dysgu yn Semester Dau.

Os ydych yn gydlynydd modiwl dysgu o bell neu fodiwl Semester Tri 2015-2016, dechreuwch ychwanegu Nodiadau i’r Llyfrgell at eich rhestrau darllen Aspire cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn.Efallai bydd y dolenni isod o ddefnydd:

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am hyfforddiant neu sesiwn ddiweddaru. Rydym yn hapus i ymweld â chi ar adeg a lle sy’n gyfleus i chi.