Wednesday, 20 September 2017

Gwelliannau a nodweddion newydd yn Primo

Dyma grynodeb gyflym:

Chwiliad Uwch Ehangedig ar gael ym mhob tab chwilio
Awgrymiadau chwilio - rhowch gynnig iddynt, gwelwch beth sy'n digwydd!
Dewch o hyd i'r tudalennau Sgiliau Gwybodaeth
Ar ôl dod o hyd i lyfr, cliciwch ar Pori’r Silff i weld y llyfrau sy'n eistedd ar y silff wrth ymyl yr un - efallai y byddant hefyd yn ddefnyddiol i chi
Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Friday, 14 July 2017

Y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd – Adroddiad y Grwp Arbenigol ar Altimetrigau


Sefydlwyd Grwp Arbenigol ar Altimetrigau y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd i ystyried sut i ddatblygu metrigau (altimetrigau) cyhoeddi ar lefel Erthyglau yng nghyd-destun yr agenda mynediad agored, i adolygu gwahanol fesurau’n ymwneud ag altimetrigau mewn perthynas â dulliau mwy sefydledig o fesur allbwn ymchwil; sut i gael gwared â’r rhwystrau presennol sy’n atal ymchwil agored/ gwyddoniaeth agored; ac argymell fframwaith i helpu i ymgorffori ymchwil agored i’r diwylliant academaidd. Mae eu hadroddiad "Next-Generation Metrics: Responsible metrics and Evaluation for Open Science" yn argymell y dylai’r Comisiwn Ewropeaidd ddarparu canllawiau clir ar gyfer defnydd cyfrifol o fertigau i gefnogi ymchwil agored yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf (FP9); y dylid ymchwilio i’r potensial ar gyfer gêm-dwyllo unrhyw altimetrigau newydd arfaethedig ar gyfer FP9, cyn eu cyflwyno ac y dylid cynnwys mecanweithiau gwobrwyo priodol wrth roi egwyddorion ymchwil agored ar waith yn FP9.

Tuesday, 30 May 2017

Adnodd y Mis: European Sources Online


Mae European Sources Online yn gronfa ddata ar-lein eang sy’n rhan o Ganolfan Ddogfennau Ewropeaidd y Brifysgol.

Mae’n rhoi mynediad i’r wybodaeth ddiweddaraf am yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys dogfennau cynradd a swyddogol am bolisïau, sefydliadau a gwledydd.
Mae’r gronfa ddata ESO hefyd yn rhoi mynediad i;
Filoedd o gofnodion ystadegol a dogfennau dethol am yr UE
Dolenni gwe, erthyglau newyddion a chyhoeddiadau am yr UE
Cofnodion llyfryddiaethol ar gyfer erthyglau mewn cyfnodolion a thestunau academaidd pwysig
Canllawiau Gwybodaeth Unigryw sy’n ymchwilio i bynciau allweddol o fewn Ewrop
Gwybodaeth am faterion presennol a blaenorol sy’n effeithio ar ddinasyddion yr UE

Gellir cael mynediad i European Sources Online o rwydwaith y Brifysgol ar http://www.europeansources.info/search.jsp

I gael rhagor o wybodaeth, mae tudalen Cwestiynau Cyffredin European Sources Online ar gael ar http://www.europeansources.info/about.jsp

Os ydych chi eisiau mynediad i European Sources Online oddi ar y campws, rhaid i chi gysylltu drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/vpn/Thursday, 20 April 2017

Adnodd y Mis: Nexis

• Mae Nexis yn gronfa ddata testun-llawn ar-lein sy’n chwilio papurau newydd rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang o dros 100 o wledydd, cylchgronau masnach busnes a diwydiant, newyddion busnes a gwybodaeth am gwmnïau.

•Caiff yr adnodd ei ddefnyddio’n aml i gynorthwyo busnesau oherwydd ei fod yn rhoi cipolwg ar dros 30,000 o ffynonellau gwybodaeth gwerthfawr a dibynadwy am fusnes a newyddion. Mae’r rhain yn amrywio o erthyglau newyddion byd-eang, i gofnodion cwmnïau a gwybodaeth gyfreithiol ychwanegol.

Pam mae’r adnodd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr;

• Mae Nexis o gymorth i baratoi ar gyfer cyfweliadau swyddi a gyrfaoedd – gellir defnyddio’r gronfa ddata i gael gwybodaeth am eraill o fewn y farchnad swyddi gyfredol. Mae hyn o ganlyniad i’r gallu i fonitro a chael gwybodaeth hanfodol am gwmnïau penodol a sectorau gwaith.

• Gellir ei ddefnyddio i gynorthwyo ymchwil ar gyfer aseiniadau a thraethodau estynedig – mae’r gronfa ddata eang yn caniatáu i ddefnyddwyr ymchwilio a chyfeirio at ffynonellau newyddion cymeradwy, ystadegau busnes a chyfeiriadau llyfryddiaethol o fewn eu gwaith.

Gellir defnyddio’r gwahanol fathau o ddogfennau yn yr adnodd hwn i gynorthwyo ymchwil i amrywiaeth eang o bynciau gradd – dyma’r prif fathau o ddogfennau sydd ar gael;

Ffynonellau newyddion Prydeinig a rhyngwladol
Cyhoeddiadau busnes a masnach
Proffiliau cwmnïau
Adroddiadau cwmnïau, gwledydd a diwydiannau
Gwybodaeth am farchnadoedd
Data bywgraffyddol
Ffynonellau marchnadoedd rhyngwladol a’r rhai sy’n datblygu
Cofnodion cyhoeddus o’r Unol Daleithiau
Gwybodaeth gyfreithiol

Cewch fynediad i Nexis o rwydwaith y Brifysgol yn: https://www.nexis.com/home/home.do?randomNum=0.6811372427443615

Os ydych chi’n defnyddio Nexis oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/vpn/

Ceir adnoddau hyfforddi Nexis gan gynnwys tiwtorial fideo a chanllawiau y gellir eu lawrlwytho yma: http://help.bisuktraining.lexisnexis.co.uk/about-nexis

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Thursday, 23 March 2017

IBISWorld – adnodd newydd – ar gael nawr!

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi prynu IBISWorld yn ddiweddar Mae IBISWorld yn darparu data diwydiannol i dros 400 diwydiant ym Mhrydain gyda chwilotydd ac adroddiadau sy’n hawdd eu defnyddio. 

Mae’r adnodd hwn yn ddefnyddiol i bawb sy’n ; 

Paratoi ar gyfer cyfweliad / llwyddiant mewn swydd– Dewch i wybod mwy am y sector o’r diwydiant y mae’r cwmni’n gweithio ynddo, y gystadleuaeth, y chwaraewyr mawr yn y maes, a chael gwell dealltwriaeth o waith y diwydiant hwnnw. 

Ymchwil ar gyfer aseiniadau / traethawd hir – Mae IBISWorld yn darparu yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn deall yr amodau gweithredu, a rhagolygon tymor hir diwydiannau mawr a diwydiannau arbenigol.
    
Ystadegau Diwydiant –Mae’r adroddiadau diwydiant yn darparu data a dadansoddiad ar bob diwydiant ac yn cael eu hegluro gyda graffiau clir a siartiau data. Gall y siartiau data gael eu trosglwyddo i Excel yn rhwydd, ac mae’r data’n ddelfrydol ar gyfer dadansoddiad SWOT, PESTLE, a Phum Llu Porter. 

Mae pob adroddiad diwydiant yn darparu;

Data perfformio manwl a dadansoddiad o’r farchnad
Gwybodaeth am y gadwyn gyflenwi
Cryfderau a gwendidau gweithredu
Sbardunau allanol 
Strategaethau marchnad y chwaraewyr mawr
Elw’r diwydiant
Meincnodau strwythur cost

Gweler IBISWorld ar-lein; www.ibisworld.co.uk  (Nid oes angen cyfrinair os ydych yn cysylltu â’r wefan trwy rwydwaith y brifysgol) 

Gweler sesiynau tiwtora fideo yma: http://clients1.ibisworld.co.uk/about/uk/tutorials/ 

Os ydych am ddefnyddio IBISWorld pan nad ydych ar y campws, cysylltwch trwy rwydwaith Preifat Rhithiwr y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/vpn/ 

Thursday, 9 March 2017

Adnodd y Mis: Web of Science


Mae Web of Science yn adnodd ar-lein sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’n rhoi mynediad i filoedd o ddyfyniadau, cyhoeddiadau a chyfnodolion gwyddonol y gellir chwilio amdanynt yn hawdd o fewn y Brif Restr o Gyfnodolion.

Sut y gall yr adnodd helpu myfyrwyr;

  • Mae’n helpu i gynorthwyo ymchwil ar gyfer aseiniadau, traethodau hir ac arholiadau – Mae’r gronfa ddata’n cynnig mynediad hawdd i gyfeiriadau llyfryddiaethol, testunau a’r ymchwil academaidd diweddaraf.
  • Mae’r gronfa ddata’n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau – Mae’r casgliad craidd o gyfnodolion ysgolheigaidd yn ymdrin â phynciau gwyddonol yn ogystal â’r gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau a’r dyniaethau.
  • Gellir cael mynediad i gronfeydd data byd-eang eraill o fewn casgliad y Web of Science – mae’r rhain yn cynnwys cronfa ddata MEDLINE, sef cronfa ddata Llyfrgell Genedlaethol Meddyginiaeth UDA, y gronfa ddata biowyddorau, BIOSIS, a’r Russian Science Citation Index.
Dyma’r mathau o ddogfennau sydd ar gael o fewn y gronfa ddata;

• Erthyglau mewn cyfnodolion
• Penodau mewn llyfrau
• Eitemau bywgraffyddol
• Eitemau newyddion
• Llyfryddiaethau

Gellir cael mynediad i Web of Science ar-lein o Rwydwaith y Brifysgol ar: http://wok.mimas.ac.uk  neu o http://apps.webofknowledge.com/ neu cysylltwch â’r tab Adnoddau A i Y Primo dan W.

Os ydych chi’n defnyddio Web of Science oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/vpn/.

Gellir cael mynediad i'r tiwtorial fideo yma: http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/ 

Mae Canllaw Cyfeirio Cyflym Web of Science ar gael ar:
http://wokinfo.com/media/pdf/qrc/webofscience_qrc_en.pdf 

Cysylltwch â acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Tuesday, 7 March 2017

Adnodd newydd i Fyfyrwyr a Staff: Globe on Screen

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael mynediad yn ddiweddar i adnodd ar-lein newydd a chyffrous, sydd ar gael ar lwyfan Drama Online. Mae Globe on Screen yn caniatáu mynediad i 20 o gynyrchiadau Shakespeare a ffilmiwyd yn fyw yn Theatr y Globe mewn manylder uwch ac â sain amgylchynol. 

Gweler y rhestr lawn yma.

Gallwch hefyd ddod o hyd i’r dramâu wrth chwilio yn Primo. Chwiliwch am y cynhyrchiad o’ch dewis, gan hidlo gyda mynediad ar-lein a dod o hyd i’r opsiwn fideo. Yn olaf, cliciwch ar y tab View Online a chliciwch ar y ddolen Globe on Screen i weld y cynhyrchiad. Os ydych chi’n gwylio o adref, cofiwch osod eich VPN Aber yn barod! Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Thursday, 23 February 2017

Dolenni i ddogfennau digidol i gael eu hychwanegu at Restrau Darllen Aspire

O ddydd Mawrth 28 Chwefror, bydd rhestrau darllen sydd ag erthyglau neu benodau ynddynt sydd angen eu digideiddio yn cael eu prosesu mewn ffordd newydd i symleiddio’r gwasanaeth i fyfyrwyr.
Mae darlleniadau sydd wedi’u digideiddio e.e. penodau llyfrau neu erthyglau o gyfnodolion ar gyfer seminarau ac ati wedi cael eu hadneuo ar hyn o bryd mewn ffolder yn eich modiwl Blackboard o'r enw Dogfennau wedi’u Digideiddio.

Myfyrwyr
O 2017-2018 gallwch glicio drwy i'r dogfennau wedi’u digideiddio o'r eitemau cyfatebol yn y Rhestr Darllen Aspire.
  • Darganfyddwch y Rhestr Darllen Aspire yn y ddewislen chwith o'ch modiwl Blackboard
  • Efallai y bydd angen i chi nodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Aber i gael mynediad at y ddogfen gyntaf rydych chi'n agor
Staff
Gyda’r broses newydd, bydd dolenni i erthyglau a phenodau wedi’u digideiddio yn cael eu gludo’n uniongyrchol i’r eitemau cyfatebol yn y rhestr ddarllen Aspire gan staff y llyfrgell, a fydd wedyn yn ailgyhoeddi’r rhestr. Wedyn, pan fydd myfyriwr yn clicio ar yr erthygl neu’r bennod yn y rhestr ddarllen Aspire yn Blackboard, byddant yn clicio’n uniongyrchol i’r ddogfen ddigidol.

Proses dreigl fydd hon. Os ydych chi’n cyhoeddi rhestr ddarllen newydd, neu’n ailgyhoeddi rhestr nad oes unrhyw beth arni wedi cael ei digideiddio ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, bydd yn cael y driniaeth newydd. Os ydych chi’n ailgyhoeddi eich rhestr i gael mwy o ddogfennau wedi’u digideiddio ar gyfer modiwl sy’n rhedeg ar hyn o bryd, bydd staff y llyfrgell yn ychwanegu’r darlleniadau newydd i’r ffolder Dogfennau wedi’u Digideiddio bresennol yn y modiwl Blackboard.

Bydd angen i gydlynwyr y modiwlau gadw’r newid hwn mewn cof wrth ddiweddaru rhestrau Aspire ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, yn arbennig os ydynt wedi ychwanegu nodiadau i fyfyrwyr yn y rhestrau a/neu yn Blackboard yn cyfeirio’r myfyrwyr at y ffolder Dogfennau wedi’u Digideiddio. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i ychwanegu rhagor o erthyglau neu benodau i restrau Aspire ar gyfer eu digideiddio.


Cysylltwch â’r llyfrgellydd pwnc neu ag acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech arddangosiad byr.

Thursday, 16 February 2017

Adnodd y Mis; Box of Broadcasts

Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad ar alw, rhad ac am ddim i dros filiwn o raglenni teledu a radio at ddibenion dysgu, ymchwilio ac addysgu.Pam mae’r adnodd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr;

  • Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad i raglenni teledu a radio a ddarlledwyd yn ddiweddar a rhai hŷn a archifwyd sydd ar gael i’w recordio ac i edrych arnynt ar alw.
  • Mae rhaglenni ar alw Box of Broadcasts bellach ar gael i edrych arnynt yn unrhyw le ar nifer o lwyfannau – mae’r dyfeisiau sy’n cydweddu’n cynnwys bwrdd gwaith, iOS, Android a Windows Mobile.
  • Gellir gwylio a recordio rhaglenni o dros 60 o sianeli teledu, radio ac ieithoedd tramor Freeview – gan gynnwys BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, S4C, Sky News a BBC Radio Cymru.
Ewch i Box of Broadcasts ar: https://learningonscreen.ac.uk/ondemand/listings
Os ydych chi’n ceisio cael mynediad i Box of Broadcasts oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol gyntaf:

Gwyliwch y tiwtorial fideo hwn am sut i ddefnyddio Box of Broadcasts:

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.