Thursday, 23 February 2017

Thursday, 16 February 2017

Adnodd y Mis; Box of Broadcasts

Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad ar alw, rhad ac am ddim i dros filiwn o raglenni teledu a radio at ddibenion dysgu, ymchwilio ac addysgu.Pam mae’r adnodd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr;

  • Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad i raglenni teledu a radio a ddarlledwyd yn ddiweddar a rhai hŷn a archifwyd sydd ar gael i’w recordio ac i edrych arnynt ar alw.
  • Mae rhaglenni ar alw Box of Broadcasts bellach ar gael i edrych arnynt yn unrhyw le ar nifer o lwyfannau – mae’r dyfeisiau sy’n cydweddu’n cynnwys bwrdd gwaith, iOS, Android a Windows Mobile.
  • Gellir gwylio a recordio rhaglenni o dros 60 o sianeli teledu, radio ac ieithoedd tramor Freeview – gan gynnwys BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, S4C, Sky News a BBC Radio Cymru.
Ewch i Box of Broadcasts ar: https://learningonscreen.ac.uk/ondemand/listings
Os ydych chi’n ceisio cael mynediad i Box of Broadcasts oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol gyntaf:

Gwyliwch y tiwtorial fideo hwn am sut i ddefnyddio Box of Broadcasts:

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Monday, 7 November 2016

Tachwedd 30ain – Dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2

Mae staff y Llyfrgell yn prynu llyfrau ac yn awr yn digideiddio ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester Dau 2016-17.
Rhaid ychwanegu eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 2 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) a rhaid diweddaru ac ail-gyhoeddi rhestrau Aspire cyfredol erbyn diwedd Tachwedd neu ni fydd modd gwarantu y bydd deunydd Llyfrgell a dogfennau wedi eu digideiddio ar gael mewn da bryd ar gyfer dysgu.
New: are you planning a reading list for a returning module? Check the reading list archive and let us know if you'd like a previously-published Aspire list retrieved for you to re-purpose.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn.Efallai bydd y dolenni isod o ddefnydd:
Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am hyfforddiant neu sesiwn ddiweddaru. Rydym yn hapus i ymweld â chi ar adeg a lle sy’n gyfleus i chi.

Monday, 20 June 2016

Friday, 20 May 2016

Bydd ‘LibTeachMeet’ yn dod yma ar 1 Mehefin 2016!
Y thema eleni yw:
Sut mae llyfrgelloedd yn eich helpu yn y farchnad swyddi?
Ymhlith llyfrgellwyr ym mhob sector, un o’r elfennau mwyaf cyfnewidiol o’n gwaith, ac un sy’n dod yn fwyfwy pwysig, yw Cyflogadwyedd.  

Rydym yn gobeithio dod â llyfrgellwyr at ei gilydd o wahanol sectorau i drafod a rhannu eu profiadau ynghylch sut mae’ch gwaith yn cyfrannu at gyflogadwyedd pobl, a bydd cyfle i ddysgu a chyfnewid safbwyntiau ar sgiliau’r gweithle.
Felly dewch draw i’n ‘LibTeachMeet’ ym Medrus 1, Campws Penglais Aberystwyth ddydd Iau 9 Mehefin 2016, a rhannu’ch profiadau o gyfrannu at gyflogadwyedd.
 

Monday, 9 May 2016

Adnewyddu/ creu eich rhestrau darllen yn Aspire- dyddiad olaf ar gyfer Semester 1

Dyma neges gynnar i’ch atgoffa i ddiweddaru eich rhestrau darllen Aspire ac i lunio unrhyw restrau newydd sydd eu hangen ar gyfer y flwyddyn academaidd a ddaw.

Y dyddiad cau ar gyfer modiwlau a ddysgir yn Semester 1 (neu a ddysgir dros y ddwy semester) yw: 31 Gorffennaf (mis yn hwyrach na’r llynedd).

Y dyddiad cau ar gyfer modiwlau dysgu o bell yw: 30 Mehefin

Er gwybodaeth, mae’r dyddiad cau ar gyfer Semester 2 yn aros yr un fath, sef 30 Tachwedd.

Cofiwch: mae’n rhaid i chi ychwanegu nodyn i'r llyfrgell yn dweud “Digideiddiwch os gwelwch yn dda” ar gyfer unrhyw benodau ac erthyglau sydd angen eu digideiddio, hyd yn oed os ydynt wedi cael eu digideiddio yn y gorffennol, neu ni fyddant yn cael eu digideiddio ar gyfer 2016-2017. Yna, ail-gyhoeddwch eich rhestr Aspire.

Newydd: Os nad yw eich rhestr Aspire wedi cael ei (hail)gyhoeddi ar unrhyw adeg yn ystod y 52 wythnos cyn y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau digido ar gyfer y rhestr honno yn cael eu prosesu ar gyfer 2016-2017.

Newydd: os nad oes angen rhestr ddarllen ar eich modiwl e.e. blwyddyn ar leoliad, gallwch nodi hynny ar Astra. Bydd hyn yn sicrhau na fydd yn cael ei gyfrif wrth i’r Gwasanaethau Gwybodaeth gasglu ystadegau am y defnydd adrannol o Aspire.

Newydd: Sut i rheoli rhestr Aspire os yw côd y modiwl yn newid.

Os ydych wedi creu rhestr ddrafft yn Aspire ac yn methu â’i chysylltu â’r hierarchaeth, neu os hoffech gael hyfforddiant neu gwrs gloywi Aspire , neu os oes gennych gwestiwn ynglŷn â’r blog hwn: cysylltwch â’r Llyfrgellwyr Gwasanaethau Academaidd: 01970621896 acastaff@aber.ac.uk