Monday, 7 November 2016

Tachwedd 30ain – Dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 2

Mae staff y Llyfrgell yn prynu llyfrau ac yn awr yn digideiddio ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester Dau 2016-17.
Rhaid ychwanegu eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 2 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) a rhaid diweddaru ac ail-gyhoeddi rhestrau Aspire cyfredol erbyn diwedd Tachwedd neu ni fydd modd gwarantu y bydd deunydd Llyfrgell a dogfennau wedi eu digideiddio ar gael mewn da bryd ar gyfer dysgu.
New: are you planning a reading list for a returning module? Check the reading list archive and let us know if you'd like a previously-published Aspire list retrieved for you to re-purpose.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn.Efallai bydd y dolenni isod o ddefnydd:
Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am hyfforddiant neu sesiwn ddiweddaru. Rydym yn hapus i ymweld â chi ar adeg a lle sy’n gyfleus i chi.

Monday, 20 June 2016

Friday, 20 May 2016

Bydd ‘LibTeachMeet’ yn dod yma ar 1 Mehefin 2016!
Y thema eleni yw:
Sut mae llyfrgelloedd yn eich helpu yn y farchnad swyddi?
Ymhlith llyfrgellwyr ym mhob sector, un o’r elfennau mwyaf cyfnewidiol o’n gwaith, ac un sy’n dod yn fwyfwy pwysig, yw Cyflogadwyedd.  

Rydym yn gobeithio dod â llyfrgellwyr at ei gilydd o wahanol sectorau i drafod a rhannu eu profiadau ynghylch sut mae’ch gwaith yn cyfrannu at gyflogadwyedd pobl, a bydd cyfle i ddysgu a chyfnewid safbwyntiau ar sgiliau’r gweithle.
Felly dewch draw i’n ‘LibTeachMeet’ ym Medrus 1, Campws Penglais Aberystwyth ddydd Iau 9 Mehefin 2016, a rhannu’ch profiadau o gyfrannu at gyflogadwyedd.
 

Monday, 9 May 2016

Adnewyddu/ creu eich rhestrau darllen yn Aspire- dyddiad olaf ar gyfer Semester 1

Dyma neges gynnar i’ch atgoffa i ddiweddaru eich rhestrau darllen Aspire ac i lunio unrhyw restrau newydd sydd eu hangen ar gyfer y flwyddyn academaidd a ddaw.

Y dyddiad cau ar gyfer modiwlau a ddysgir yn Semester 1 (neu a ddysgir dros y ddwy semester) yw: 31 Gorffennaf (mis yn hwyrach na’r llynedd).

Y dyddiad cau ar gyfer modiwlau dysgu o bell yw: 30 Mehefin

Er gwybodaeth, mae’r dyddiad cau ar gyfer Semester 2 yn aros yr un fath, sef 30 Tachwedd.

Cofiwch: mae’n rhaid i chi ychwanegu nodyn i'r llyfrgell yn dweud “Digideiddiwch os gwelwch yn dda” ar gyfer unrhyw benodau ac erthyglau sydd angen eu digideiddio, hyd yn oed os ydynt wedi cael eu digideiddio yn y gorffennol, neu ni fyddant yn cael eu digideiddio ar gyfer 2016-2017. Yna, ail-gyhoeddwch eich rhestr Aspire.

Newydd: Os nad yw eich rhestr Aspire wedi cael ei (hail)gyhoeddi ar unrhyw adeg yn ystod y 52 wythnos cyn y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau digido ar gyfer y rhestr honno yn cael eu prosesu ar gyfer 2016-2017.

Newydd: os nad oes angen rhestr ddarllen ar eich modiwl e.e. blwyddyn ar leoliad, gallwch nodi hynny ar Astra. Bydd hyn yn sicrhau na fydd yn cael ei gyfrif wrth i’r Gwasanaethau Gwybodaeth gasglu ystadegau am y defnydd adrannol o Aspire.

Newydd: Sut i rheoli rhestr Aspire os yw côd y modiwl yn newid.

Os ydych wedi creu rhestr ddrafft yn Aspire ac yn methu â’i chysylltu â’r hierarchaeth, neu os hoffech gael hyfforddiant neu gwrs gloywi Aspire , neu os oes gennych gwestiwn ynglŷn â’r blog hwn: cysylltwch â’r Llyfrgellwyr Gwasanaethau Academaidd: 01970621896 acastaff@aber.ac.uk

Monday, 11 April 2016

31 Mai : dyluniad newydd i Primo a newid llwybrau i adnoddau gwybodaeth electronig


Ar ôl ymgynghori â grwpiau ffocws myfyrwyr, penderfynwyd  i ailgynllunio Primo i’w wneud yn dudalen lanach, sy’n haws i’w ddefnyddio drwy ffonau symudol, gyda dolenni i’r prif ffynonellau a ffurflenni cais wedi’u gosod gyda’i gilydd ar faner felen y dudalen, yn ogystal â chymorth a chyngor hwylus a gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi.

Bydd chwiliadau casgliadau Aber yn chwilio drwy gasgliadau holl lyfrgelloedd y Brifysgol, a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar adnoddau na fyddech yn ymwybodol ohonynt fel arall o bosib. Fel arfer, bydd modd i chi fireinio eich canlyniadau yn ôl lleoliad ar ôl y chwiliad cychwynnol.

Newid y llwybrau at adnoddau gwybodaeth electronig

Bydd y ddolen Cronfeydd Data A-Z yn cael ei disodli gan y ddolen E-adnoddau A-Z, sef rhestr o adnoddau gwybodaeth electronig yn nhrefn yr wyddor.
Mae’r ddolen i’w chael ar y faner felen, ar bwys E-journals@aber lle y gallwch chwilio a phori drwy ddaliadau cyfnodolion electronig Prifysgol Aberystwyth.
D.S. ni fydd yr holl dudalennau gwe sydd ar gael drwy Cronfeydd data A-Z yn cael eu cynnwys yn E-Adnoddau A-Z.

Bydd adnoddau gwybodaeth electronig ar gyfer pynciau penodol hefyd yn cael eu hyrwyddo drwy’r tudalennau Gwybodaeth pwnc.

Ni fydd y chwiliad “Cronfeydd data dethol” yn Cronfeydd data A-Z ar gael o hyn ymlaen. Serch hynny, mae’r chwiliad Erthyglau a mwy yn dychwelyd canlyniadau o filoedd lawer o adnoddau gwybodaeth electronig y gallwch eu storio ar eich E-silff.

Os oes gennych un neu fwy o setiau o gronfeydd data wedi’u storio yn Cronfeydd data A-Z, a’ch bod eisiau gwneud cofnod ohonynt cyn i’r ddolen Cronfeydd Data A-Z gael ei disodli, cofiwch sicrhau eich bod yn gwneud hynny cyn 31 Mai.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r newidiadau hyn, cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu acastaff@aber.ac.uk 01970 621896.

Friday, 18 March 2016

Adolygiad o Effeithlonrwydd a Chyfyngiadau archnadoedd Mynediad Agored Aur

Mae asesiad newydd o sut mae marchnadoedd Mynediad Agored Aur “talu-i-gyhoeddi” yn gweithio wedi cael ei gyhoeddi gan JISC (11 Chwefror 2016) mewn cydweithrediad â Research Libraries UK, SCONUL a Chymdeithas Rheolwyr a Gweinyddwyr Ymchwil (ARMA). Mae’r adolygiad “Academic Journal Markets: their Limitations and the Consequences for a Transition to Open Access” yn dod i’r casgliad bod y system newydd pwrpasol ar gyfer cyhoeddi mynediad agored, gydag awduron neu eu sefydliadau yn talu Tâl Prosesu Erthygl (APCs) i alluogi mynediad agored i bob papur yn y cyfnodolyn, yn gweithio’n weddol dda. Dywed fod rhwystrau isel i fynediad, lefelau uchel o ddatblygiad technolegol a chwsmeriaid yn ymateb yn dda i wahaniaethau prisio APC rhwng cyfnodolion a chyhoeddwyr.

Mae safonau’r gwasanaeth a gynigir i awduron gan y cyhoeddwyr Mynediad Agored Aur newydd yn cymharu’n dda â’r gwasanaeth a gynigir gan y cyhoeddwyr tanysgrifio traddodiadol sy’n cynnig dewisiadau mynediad agored “hybrid”. Mesurwyd pa mor ddibynadwy ac agored yw erthyglau unigol, rhychwant y trwyddedau ailddefnyddio mynediad agored sydd ar gael a’r Tâl Prosesu Erthygl a godir, a gwelwyd eu bod oll yn well ym marchnad bwrpasol mynediad agored.

Asesir nad oes modd ‘cynnal’ na ‘dringo’ y “cynigion gwrthbwyso” (offset deals) a gynigir gan gyhoeddwyr tanysgrifio traddodiadol, sef bod y taliadau APC a godir ar sefydliadau’r awduron yn cael eu cydbwyso yn erbyn ffioedd tanysgrifio, fel nad yw cyfanswm y taliadau a wneir gan brifysgolion ar gyfer cyhoeddi mewn cyfnodolyn penodol a thanysgrifio iddo yn codi yn anghymesur drwy “drochi ddwywaith”. Mae’r baich gweinyddol y mae systemau gwrthbwyso o’r fath yn ei roi ar gyhoeddwyr a sefydliadau academaidd yn cael ei ystyried yn arwyddocaol ac yn gymhlethu diangen ar strwythur y farchnad mynediad agored.

Mae sylw hefyd i effaith cymalau ‘ni ellir canslo’ wrth danysgrifio i “gynigion mawr” cyhoeddwyr tanysgrifio yn gyson yn gwasgu cyhoeddwyr llai allan o’r farchnad cyfnodolion yn gyfan gwbl, a cheir sôn yn benodol am effeithiau gor-grynhoi yn y sector cyhoeddi academaidd, cyfyngu ar amrywiaeth y cyfnodolion sydd ar gael, a gostyngiad yn y cyllid ar gyfer prynu testunau israddedig.

Er gwaethaf yr holl fanteision hyn, serch hynny, mae cynnydd tuag at fynediad agored yn y Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn arafach nag y gellid bod wedi disgwyl, gyda dros 60% o ymchwil yn y DU yn dal i fod y tu ôl i rwystrau tanysgrifiad yn 2015 yn ôl y Rhwydwaith Gwybodaeth Ymchwil gan arwain o bosibl at golli cyfleoedd masnachol a chyfyngu ar effaith academaidd y Deyrnas Unedig.

Ceir sylwadau hefyd ynghylch y ffaith mai’r Deyrnas Unedig a’r Iseldiroedd yw’r unig wledydd hyd yma i flaenoriaethu llwybr Mynediad Agored Aur, gyda’r rhan fwyaf o wledydd eraill a sefydliadau rhyngwladol yn ffafrio llwybr Mynediad Agored Gwyrdd o adneuo fersiynau ar ôl argraffu neu fersiynau terfynol dan embargo mewn cadwrfeydd pwnc neu sefydliadol. Mae cyhoeddi academaidd wir yn farchnad ryngwladol ac os bydd y farchnad Mynediad Agored Aur yn gyfyngedig i ddwy neu dair gwlad yn unig, bydd ei siawns o ymdreiddio i farchnad fyd-eang yn parhau i fod yn fach a’r cynnydd yn araf.

I gloi, mae’r adroddiad yn argymell nifer o strategaethau er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg treiddiad i’r farchnad Mynediad Agored Aur, gan gynnwys:

  • cyfyngu ar y graddau y gellir defnyddio grantiau Mynediad Agored yr RCUK ar gyfer cyhoeddi mewn cylchgronau hybrid, 
  • datblygu dangosyddion ansawdd gwell ar gyfer cyfnodolion i annog awduron i gyhoeddi mwy o’u papurau pwysig mewn cyfnodolion Mynediad Agored Aur pwrpasol, 
  • a sicrhau bod cyhoeddwyr cymdeithasau bach yn cael  mecanweithiau effeithiol i aros yn y farchnad gyhoeddi Mynediad Agored.


Gellir gwneud sylwadau ar Twitter drwy ddefnyddio #OAjournalsmarket 

Steve Smith
Grwp Cysylltiadau Academaidd
Llyfrgell Hugh Owen