Thursday, 20 April 2017

Adnodd y Mis: NexisAros i gael ei gyfieithu. Cliciwch yma am y Seasneg. 

Thursday, 23 March 2017

IBISWorld – adnodd newydd – ar gael nawr!

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi prynu IBISWorld yn ddiweddar Mae IBISWorld yn darparu data diwydiannol i dros 400 diwydiant ym Mhrydain gyda chwilotydd ac adroddiadau sy’n hawdd eu defnyddio. 

Mae’r adnodd hwn yn ddefnyddiol i bawb sy’n ; 

Paratoi ar gyfer cyfweliad / llwyddiant mewn swydd– Dewch i wybod mwy am y sector o’r diwydiant y mae’r cwmni’n gweithio ynddo, y gystadleuaeth, y chwaraewyr mawr yn y maes, a chael gwell dealltwriaeth o waith y diwydiant hwnnw. 

Ymchwil ar gyfer aseiniadau / traethawd hir – Mae IBISWorld yn darparu yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn deall yr amodau gweithredu, a rhagolygon tymor hir diwydiannau mawr a diwydiannau arbenigol.
    
Ystadegau Diwydiant –Mae’r adroddiadau diwydiant yn darparu data a dadansoddiad ar bob diwydiant ac yn cael eu hegluro gyda graffiau clir a siartiau data. Gall y siartiau data gael eu trosglwyddo i Excel yn rhwydd, ac mae’r data’n ddelfrydol ar gyfer dadansoddiad SWOT, PESTLE, a Phum Llu Porter. 

Mae pob adroddiad diwydiant yn darparu;

Data perfformio manwl a dadansoddiad o’r farchnad
Gwybodaeth am y gadwyn gyflenwi
Cryfderau a gwendidau gweithredu
Sbardunau allanol 
Strategaethau marchnad y chwaraewyr mawr
Elw’r diwydiant
Meincnodau strwythur cost

Gweler IBISWorld ar-lein; www.ibisworld.co.uk  (Nid oes angen cyfrinair os ydych yn cysylltu â’r wefan trwy rwydwaith y brifysgol) 

Gweler sesiynau tiwtora fideo yma: http://clients1.ibisworld.co.uk/about/uk/tutorials/ 

Os ydych am ddefnyddio IBISWorld pan nad ydych ar y campws, cysylltwch trwy rwydwaith Preifat Rhithiwr y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/en/is/it-services/vpn/ 

Thursday, 9 March 2017

Adnodd y Mis: Web of Science


Mae Web of Science yn adnodd ar-lein sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’n rhoi mynediad i filoedd o ddyfyniadau, cyhoeddiadau a chyfnodolion gwyddonol y gellir chwilio amdanynt yn hawdd o fewn y Brif Restr o Gyfnodolion.

Sut y gall yr adnodd helpu myfyrwyr;

  • Mae’n helpu i gynorthwyo ymchwil ar gyfer aseiniadau, traethodau hir ac arholiadau – Mae’r gronfa ddata’n cynnig mynediad hawdd i gyfeiriadau llyfryddiaethol, testunau a’r ymchwil academaidd diweddaraf.
  • Mae’r gronfa ddata’n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau – Mae’r casgliad craidd o gyfnodolion ysgolheigaidd yn ymdrin â phynciau gwyddonol yn ogystal â’r gwyddorau cymdeithasol a’r celfyddydau a’r dyniaethau.
  • Gellir cael mynediad i gronfeydd data byd-eang eraill o fewn casgliad y Web of Science – mae’r rhain yn cynnwys cronfa ddata MEDLINE, sef cronfa ddata Llyfrgell Genedlaethol Meddyginiaeth UDA, y gronfa ddata biowyddorau, BIOSIS, a’r Russian Science Citation Index.
Dyma’r mathau o ddogfennau sydd ar gael o fewn y gronfa ddata;

• Erthyglau mewn cyfnodolion
• Penodau mewn llyfrau
• Eitemau bywgraffyddol
• Eitemau newyddion
• Llyfryddiaethau

Gellir cael mynediad i Web of Science ar-lein o Rwydwaith y Brifysgol ar: http://wok.mimas.ac.uk  neu o http://apps.webofknowledge.com/ neu cysylltwch â’r tab Adnoddau A i Y Primo dan W.

Os ydych chi’n defnyddio Web of Science oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/vpn/.

Gellir cael mynediad i'r tiwtorial fideo yma: http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/ 

Mae Canllaw Cyfeirio Cyflym Web of Science ar gael ar:
http://wokinfo.com/media/pdf/qrc/webofscience_qrc_en.pdf 

Cysylltwch â acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Tuesday, 7 March 2017

Adnodd newydd i Fyfyrwyr a Staff: Globe on Screen

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael mynediad yn ddiweddar i adnodd ar-lein newydd a chyffrous, sydd ar gael ar lwyfan Drama Online. Mae Globe on Screen yn caniatáu mynediad i 20 o gynyrchiadau Shakespeare a ffilmiwyd yn fyw yn Theatr y Globe mewn manylder uwch ac â sain amgylchynol. 

Gweler y rhestr lawn yma.

Gallwch hefyd ddod o hyd i’r dramâu wrth chwilio yn Primo. Chwiliwch am y cynhyrchiad o’ch dewis, gan hidlo gyda mynediad ar-lein a dod o hyd i’r opsiwn fideo. Yn olaf, cliciwch ar y tab View Online a chliciwch ar y ddolen Globe on Screen i weld y cynhyrchiad. Os ydych chi’n gwylio o adref, cofiwch osod eich VPN Aber yn barod! Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.

Thursday, 23 February 2017

Dolenni i ddogfennau digidol i gael eu hychwanegu at Restrau Darllen Aspire

O ddydd Mawrth 28 Chwefror, bydd rhestrau darllen sydd ag erthyglau neu benodau ynddynt sydd angen eu digideiddio yn cael eu prosesu mewn ffordd newydd i symleiddio’r gwasanaeth i fyfyrwyr.

Ar hyn o bryd, pan fydd rhestr ddarllen Aspire yn cael ei chyhoeddi/ailgyhoeddi, caiff dolenni i erthyglau a phenodau wedi’u digideiddio eu hychwanegu gan staff y llyfrgell i ffolder o’r enw Dogfennau wedi’u Digideiddio yn y modiwl cyfatebol yn Blackboard. Gyda’r broses newydd, bydd dolenni i erthyglau a phenodau wedi’u digideiddio yn cael eu gludo’n uniongyrchol i’r eitemau cyfatebol yn y rhestr ddarllen Aspire gan staff y llyfrgell, a fydd wedyn yn ailgyhoeddi’r rhestr. Wedyn, pan fydd myfyriwr yn clicio ar yr erthygl neu’r bennod yn y rhestr ddarllen Aspire yn Blackboard, byddant yn clicio’n uniongyrchol i’r ddogfen ddigidol.

Proses dreigl fydd hon. Os ydych chi’n cyhoeddi rhestr ddarllen newydd, neu’n ailgyhoeddi rhestr nad oes unrhyw beth arni wedi cael ei digideiddio ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, bydd yn cael y driniaeth newydd. Os ydych chi’n ailgyhoeddi eich rhestr i gael mwy o ddogfennau wedi’u digideiddio ar gyfer modiwl sy’n rhedeg ar hyn o bryd, bydd staff y llyfrgell yn ychwanegu’r darlleniadau newydd i’r ffolder Dogfennau wedi’u Digideiddio bresennol yn y modiwl Blackboard.

Bydd angen i gydlynwyr y modiwlau gadw’r newid hwn mewn cof wrth ddiweddaru rhestrau Aspire ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, yn arbennig os ydynt wedi ychwanegu nodiadau i fyfyrwyr yn y rhestrau a/neu yn Blackboard yn cyfeirio’r myfyrwyr at y ffolder Dogfennau wedi’u Digideiddio. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i ychwanegu rhagor o erthyglau neu benodau i restrau Aspire ar gyfer eu digideiddio.


Cysylltwch â’r llyfrgellydd pwnc neu ag acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech arddangosiad byr.

Thursday, 16 February 2017

Adnodd y Mis; Box of Broadcasts

Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad ar alw, rhad ac am ddim i dros filiwn o raglenni teledu a radio at ddibenion dysgu, ymchwilio ac addysgu.Pam mae’r adnodd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr;

  • Mae Box of Broadcasts yn rhoi mynediad i raglenni teledu a radio a ddarlledwyd yn ddiweddar a rhai hŷn a archifwyd sydd ar gael i’w recordio ac i edrych arnynt ar alw.
  • Mae rhaglenni ar alw Box of Broadcasts bellach ar gael i edrych arnynt yn unrhyw le ar nifer o lwyfannau – mae’r dyfeisiau sy’n cydweddu’n cynnwys bwrdd gwaith, iOS, Android a Windows Mobile.
  • Gellir gwylio a recordio rhaglenni o dros 60 o sianeli teledu, radio ac ieithoedd tramor Freeview – gan gynnwys BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, S4C, Sky News a BBC Radio Cymru.
Ewch i Box of Broadcasts ar: https://learningonscreen.ac.uk/ondemand/listings
Os ydych chi’n ceisio cael mynediad i Box of Broadcasts oddi ar y campws, cysylltwch drwy VPN y Brifysgol gyntaf:

Gwyliwch y tiwtorial fideo hwn am sut i ddefnyddio Box of Broadcasts:

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu arddangosiad.